HOONESTUSREEGLID

EHITUSÕIGUSED. ARHITEKTUURSED TINGIMUSED. TARISTU. 

Kinnistud on keskmisest linnakrundist suuremad, mis tagavad ka suurema privaatsuse. Kruntide   suurused jäävad 1747 ja 5041 m2 vahele. Kõik krundid on  kõrghaljastusega,  enamus neist koos oma mustikametsaga.

Ehitusõiguste alusteks  on Harku Vallavolikogu 28. veebruari 2013.a. otsused nr. 28 ja 30 detailplaneeringute kehtestamise kohta. Detailplaneeringu materjalid on toodud menüüs Info.  Vastavalt detailplaneeringutele  omavad kõik elamumaa krundid ehitusõigust ja neile on  kehtestatud järgmised ehituslikud ja arhitektuursed nõuded, mis on aluseks maja projekti koostamisel (ei ole vaja taotleda eraldi projekteerimise tingimusi)

Ehitusnõuded

  • Hoonete arv krundil: 1+1 (eluhoone+abihoone)
  • Hoonestusalune pind:  250 m2
  • Korruste arv: 2 täiskorrust
  • Maksimaalne lubatud kõrgus:  9m
  • Katusekalle:  0-20 kraadi

Arhitektuursed nõuded:

  • Viimistlusmaterjaliks puit, looduslik kivi (ka. fassaaditellis), krohv (värvitud);
  • Keelatud kasutada ümarpalki, imiteerivaid materjale, pekk ja plastik välisvoodrit;
  • Piirdeaia lubatav kõrgus kuni 1,5 meetrit, materjalidest puit, kivi, metall, pvc kattega võrk või  hekk;
  • Massiivpiirete rajamine on keelatud.


Kõik ehituslikud ja arhitektuursed nõuded vastavad Harku valla ehitusmäärusele (vt. menüüst Info). Ühtse tervikliku arhitektuurilise ilme saavutamiseks on soovitav lõuna suunale (Välgu tee paarisnumbrid)  avatud kinnistute hoonestamisel lähtuda nn funkstiilis heledas värvitoonis majadest, st lamekatusega hoonestusest  ja kinnistud, mis jäävad suunaga põhja poole või täielikult metsa alla, hoonestada väikese kald- või kelpkatusega majadega. Kõik juurdelisatud fotod hoonetest siin ja eelmises peatükis on illustreerivad, mis üldistavalt  näitavad ja juhivad tähelepanu, millised võikisid JÄRVERANNA  elurajooni hoonestus välja näha.

TARISTU.

Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustiku, reoveepumpla,  sõidu- ja kõnniteede, tänavavalgustusega valmimise lepinguline tähtaeg on 15.05.2022. aasta. Valminud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid lähevad  üle valla vee-ettevõttele Oü Strantum. Teed antakse üle Harku vallale avalikult kasutatavate  teedena.  Harkujärve ja Tiskre piirkonna vee-etevõteks on Harku valla kommunaaletevõte Oü Strantum, kellega omanikul tuleb hiljem sõlmida vastav teenusleping.

Enamus kinnistud on tänaseks tagatud elektri valmidusega, see tähendab, et tänavakaabeldus on tehtud, alajaam ja liitumispunktid (kilbid) on kinnistu piirile välja ehitatud.  As Elektrileviga on sõlmitud liitumislepingud vähemalt 16 A-le, liitumistasutud makstud. Tarbimislepingu sõlmib iga kinnistu omanik hiljem ise vastavalt tema poolt valitud elektri edasimüüjaga. Amprite suurendamiseks  või ajutiseks pingestamiseks (näiteks maja ehituse ajaks) tuleb esitada vastav taotlus As Elektrilevile. Gaasivarustust ei planeerita.

Majade kütteks on ettenähtud maaküte või mõni muu alternatiivne kütteliik.

Scroll to top